Warunki świadczenia usług i Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Warunki świadczenia usług i Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Warunki świadczenia usług i Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Warunki świadczenia usług i Umowa licencyjna użytkownika końcowego
TotalAV™ obraz w tle

Niniejsze Warunki korzystania z usług oraz Umowa licencyjna użytkownika (zbiorczo zwane „Umową”) to umowa między Total Security Limited (zarejestrowaną w Anglii pod numerem 10161957) działającą (i obecną na giełdzie) pod nazwą TotalAV™ („Total Security Group”, „my” lub „nasze”) a Tobą („Ty” „Ciebie” „Użytkownik” lub „Klient”). Niniejsza umowa określa warunki korzystania z produktów i usług Total Security Group (razem zwanych „Usługami”). W ramach tych Usług niniejsza Umowa określa zarówno (i) Twój plan usług i (ii) jakiekolwiek inne dodatkowe usługi zamawiane przez Ciebie w celu uzupełnienia Twojego planu usług, jak opisano dalej na stronie Nasze usługi i ceny. Uzyskiwanie dostępu do Usług, korzystanie z nich, rejestrowanie się w celu otrzymywania Usług lub otrzymywanie ich jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków przedstawionych poniżej oraz warunków naszej $this->getPrivacyPolicyLink('Polityki prywatności') ?> („Polityki”), które są dołączone do niniejszej Umowy do wglądu. W odniesieniu do niektórych Usług, które kupujesz, mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. W takim przypadku te dodatkowe warunki obowiązują obok niniejszej Umowy.

Jeśli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu lub naszej Polityki Prywatności lub nie akceptujesz ich, nie należy korzystać z Usług ani uzyskiwać do nich dostępu.

Total Security Group może zmieniać niniejszą Umowę od czasu do czasu w celu odzwierciedlenia zmian lub wymogów obowiązującego prawa, modyfikacji i uaktualnień Usług. Total Security Group powiadomi Cię, jeśli taka zmiana znacząco wpływa na Twoje prawa na mocy niniejszej Umowy. Zmiany nie będą stosowane wstecz i zostanie wysłane powiadomienie o zmienianych warunkach w rozsądnym okresie poprzedzającym ich wejście w życie, chyba że natychmiastowe wejście w życie zmian jest wymagane z powodów prawnych lub związanych z bezpieczeństwem. Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami niniejszej Umowy, naszych Polityk lub jakimikolwiek przyszłymi zmianami, musisz przestać korzystać z Usług (zobacz sekcję Anulowanie i zakończenie umowy).

Właściwe prawo i arbitraż dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych

 1. W przypadku użytkowników w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do tej umowy mają zastosowanie przepisy prawne stanu Kalifornia, w tym w odniesieniu do sporów mogących pojawić się w związku z korzystaniem z Usług. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, jak również wszelkie inne podobne ustawy, rozporządzenia lub statuty obowiązujące w innej jurysdykcji nie mają zastosowania w odniesieniu do niniejszej Umowy.

 2. Wszelkie opłaty i mające zastosowanie podatki będą przetwarzane w naszym imieniu przez naszego reprezentanta: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Delaware Total Security LLC. Nie ma to wpływu na ceny opisane w sekcji Nasze usługi oraz Ceny i nie będziesz ponosić dodatkowych kosztów.

 3. Jeśli spór wynikający z niniejszej Umowy lub z nią związany zostanie przekazany do arbitrażu, zostanie rozwiązany w formie wiążącego i ostatecznego arbitrażu przeprowadzonego przez jednego arbitra wybranego przez Total Security Group, zgodnie z zasadami arbitrażu handlowego przedstawionymi w Procedurach rozwiązywania arbitrażu handlowego oraz Uzupełniających procedurach dla sporów handlowych (razem zwanych „Zasadami AAA”) Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego („AAA”), zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą Umową, i będzie zarządzany przez AAA. Arbitraż przed AAA będzie prowadzony w trybie indywidualnym bez prawa do rozpatrywania skarg w formie pozwu zbiorowego i do wnoszenia o rozstrzygnięcie sporu na mocy domniemanego upoważnienia jakiejkolwiek osoby. Wszelkie kwestie będą podlegać decyzji arbitra, w tym zakres klauzuli arbitrażowej, ale arbiter jest związany postanowieniami niniejszej Umowy. Arbitraż będzie miał miejsce w lokalizacji AAA wybranej przez Total Security Group w Kalifornii. Jeśli jesteś w stanie udowodnić, że koszty arbitrażu będą zbyt wysokie w porównaniu z postępowaniem sądowym, Total Security Group pokryje taką część kosztów zgłoszeni, administracyjnych i arbitrażowych, jaką arbiter uzna za racjonalnie konieczne, aby zapobiec niedostępności kosztowej arbitrażu. Jeśli jednak arbiter uzna, że podstawa Twojej skargi lub żądań jest nieuzasadniona zgodnie ze standardami określonymi w ustępie 11(b) Federalnych przepisów postępowania cywilnego (Federal Rule of Civil Procedure), wówczas pokrycie wszelkich kosztów arbitrażowych będzie podlegać zasadom AAA. W takim przypadku zgadzasz się zwrócić Total Security Group wszelkie kwoty wcześniej przez nią wypłacone, których poniesienie jest Twoim obowiązkiem zgodnie z zasadami AAA. Jeśli arbiter przyzna Ci zwolnienie równe lub większe od wysokości Twojego żądania, Total Security Group zwróci Ci koszt rozsądnych opłat prawniczych i kosztów poniesionych w związku z arbitrażem.

Właściwe prawo i jurysdykcja dla użytkowników poza Stanami Zjednoczonymi

 1. W przypadku użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych niniejsza Umowa i wszelkie nieumowne zobowiązania wynikające z niej lub pojawiające się w związku z nią, będą regulowane i interpretowane zgodnie z przepisami Anglii i Walii, z zastrzeżeniem wyłącznie obowiązkowych przepisów prawa konsumentów w kraju Twojego zamieszkania. Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów, jak również wszelkie inne podobne ustawy, rozporządzenia lub statuty obowiązujące w innej jurysdykcji nie mają zastosowania w odniesieniu do niniejszej Umowy.

 2. Ty i Total Security Group nieodwracalnie zgadzacie się, że sądy kraju Twojego zamieszkania będą miały niewyłączną jurysdykcję rozwiązywania sporów i skarg (w tym sporów i skarg pozaumownych) wynikających z niniejszej Umowy lub pojawiających się w związku z nią (w tym z Twojego korzystania z Usług), jej przedmiotem lub kształtem.

 3. Możesz też skierować spór do innego organu rozwiązywania sporów w jurysdykcji w Twoim kraju (w tym jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej i Wielka Brytania pozostaje członkiem Unii Europejskiej w momencie sporu lub podlega rozwiązaniom przejściowym lub nowym rozwiązaniom handlowym) przez platformę rozwiązywania sporów on-line (ODR) Komisji Europejskiej.

 1. Uprawnienia, rejestracja i bezpieczeństwo konta

  1. Usługi są skierowane wyłącznie do osób w wieku co najmniej osiemnastu (18) lat (lub pełnoletnich zgodnie z przepisami w Twoim kraju, jeśli taki wiek to powyżej 18 lat). Jeśli nie masz ukończonych osiemnastu (18) lat (lub więcej, zgodnie z wiekiem osiągnięcia pełnoletności w Twoim kraju) i rejestrujesz się w celu korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu, nie zgadzamy się świadczyć Ci Usług, musisz anulować swoje konto i zaprzestać korzystania z Usług. Rejestrując się w celu korzystania z Usług i/lub korzystając z nich, oświadczasz, że masz ukończone osiemnaście (18) lat (lub więcej, zgodnie z wiekiem osiągnięcia pełnoletności w Twoim kraju).

  2. Jeśli rejestrujesz się w celu korzystania z Usług i korzystasz z nich w imieniu innej strony, jednostki lub organizacji, zaświadczasz, że masz upoważnienie, aby związać tą stronę, jednostkę lub organizację postanowieniami niniejszej Umowy i działać w imieniu takiej strony, jednostki lub organizacji w odniesieniu do wszelkich działań, które podejmujesz w związku z Usługami i niniejszą Umową.

  3. Zgadzasz się na przekazanie dokładnych i kompletnych informacji podczas rejestracji w celu korzystania z Usług i zgadzasz się dbać o dokładności i kompletność tych informacji w czasie korzystania z Usług. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojej nazwy użytkownika i hasła.

 2. Osoby objęte zakazem

  Określone jednostki i osoby indywidualne mają zakaz korzystania z Usług zgodnie z sankcjami handlowymi, gospodarczymi i eksportowymi oraz przepisami kontrolnymi Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii lub inne rządy. Zakazuje to firmom i ich filiom angażowania się w jakiekolwiek działania handlowe z określonymi krajami objętymi sankcjami („Kraje objęte sankcjami”) i określonymi osobami, organizacjami, podmiotami, nazwami domen („Osoby objęte sankcjami”) (zobacz na przykład ograniczenia amerykańskiego Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych dotyczące ograniczeń nałożonych na firmy i ich filie oraz osoby indywidualne znajdujące się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli). Nie jesteś uprawniony do rejestrowania się w celu korzystania z Usług, subskrybowania ich ani korzystania z nich, jeśli mieszkasz w kraju objętym sankcjami lub znajdujesz się na liście osób objętych sankcjami, jesteś powiązany z osobą znajdującą się na tej liście lub z kimkolwiek wymienionym na specjalnie stworzonej krajowej liście specjalnie wyznaczonych obywateli, jak określono przez Total Security Group według jej wyłącznego uznania. Rejestracja w celu korzystania z Usług i korzystanie z nich z jakiegokolwiek kraju objętego sankcjami jest istotnym naruszeniem niniejszej Umowy i stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia konta przez Total Security Group bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez praw do odzyskania jakichkolwiek danych i poniesionych opłat (w tym przedpłaty) za takie Usługi.

 3. Licencja i Korzystanie z usług Total Security Group

  1. Zakres licencji. Total Security Group udziela Ci osobistej, niewyłącznej, nieprzechodniej, ograniczonej czasowo i odwołalnej licencji na zainstalowanie oprogramowania Total Security Group, które jest konieczne w celu korzystania z Usług („Oprogramowanie Total Security Group”), wyłącznie na liczbie urządzeń, dla których pokryłeś odpowiednie opłaty i podatki i na okres wyszczególniony w planie usługi. Każda subskrypcja daje prawo do zainstalowania i użytkowania oprogramowania Total Security Group, aby chronić jedno urządzenie w danym czasie. Możesz przenieść swoją licencję z jednego urządzenia na drugie, kontaktując się z nami. Jeśli chcesz korzystać z Usług na kilku urządzeniach, musisz wykupić oddzielną licencję na każde urządzenie lub jedną licencję na kilka urządzeń, czyli wykupić dodatkową licencję lub pakiet licencyjny. Licencja zezwala na używanie oprogramowania Total Security Group wyłącznie w celu korzystania z Usług. Zastrzegamy sobie wszelkie inne prawa do oprogramowania firmy Total Security Group. Twoja licencja na używanie oprogramowania Total Security Group podlega ograniczeniom określonym w niniejszej sekcji Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej licencji, musisz anulować swoje konto i zaprzestać korzystania z Usług.

  2. Ograniczenie praw korzystania. Nie możesz odtwarzać struktury, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania Total Security Group, chyba że wyraźnie zezwala na to prawo. Nie możesz wypożyczać, wynajmować, pożyczać, sublicencjonować, przekazywać oprogramowania Total Security Group ani udostępniać go stronom trzecim. Oprogramowanie Total Security Group Software jest licencjonowane jako jeden integralny produkt i nie można z niego korzystać na więcej niż jednym komputerze. Oprogramowanie Total Security Group może zawierać technologię chroniącą przed kopiowaniem, aby zapobiegać jego nieautoryzowanemu kopiowaniu, lub może wymagać oryginalnego nośnika, aby korzystać z oprogramowania Total Security Group Software na komputerze. Wykonywanie nieautoryzowanych kopii oprogramowania Total Security Group lub obchodzenie zabezpieczeń przed kopiowaniem, które posiada oprogramowanie Total Security Group, jest nielegalne.

  3. Ograniczenia w dostępie do Usług. Możesz uzyskiwać dostęp do Usług wyłącznie przez interfejsy i protokoły zapewnione lub autoryzowane przez Total Security Group. Zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu do usług w nieupoważniony sposób, taki jak kliencie korzystający z nielicencjonowanego oprogramowania.

  4. Redystrybucja. Nie możesz rozprowadzać Usług lub zapewniać dostęp do nich innym, umożliwiać innym korzystanie z nich, chyba że zawarłeś oddzielną umowę na odsprzedawanie usług lub inną umowę z Total Security Group, która wyraźnie Ci na to zezwala. Możesz zwrócić się do Total Security Group o pozwolenie na użytkowanie biznesowe lub odsprzedaż oraz dystrybucję oprogramowania Total Security Group, kontaktując się z nami.

  5. Licencje próbne. Jeśli złożyłeś wniosek i otrzymałeś darmową (7) siedmiodniową lub (30) trzydziestodniową licencję próbną lub ewaluacyjną, Total Security Group udzieli Ci niewyłącznej, nieprzechodniej licencji bez prawa do udzielania sublicencji oraz ograniczoną licencję na korzystanie z Usług przez oprogramowanie Total Security Group wyłącznie w okresie próbnym lub ewaluacyjnym zgodnie z niniejszą Umową. Darmowa licencja próbna i ewaluacyjna jest ważna tylko do korzystania z Usług przez Usługi Total Security Group na jednym urządzeniu przez okres siedmiu (7) lub trzydziestu (30) dni i jest ograniczona do jednej licencji próbnej lub ewaluacyjnej na rok kalendarzowy na urządzenie. Twoje licencja próbna lub ewaluacyjna na korzystanie z Usług zostanie automatycznie zakończona po upływie siedmiu (7) lub trzydziestu (30) dni okresu licencji, chyba że zarejestrujesz się po tym okresie w celu skorzystania z pełnej (rocznej lub miesięcznej) subskrypcji Usług. Jeśli posiadasz kod marketingowy umożliwiający Ci przedłużenie okresu próbnego lub ewaluacyjnego licencji, musisz go wpisać w momencie zakupu początkowego planu, aby przedłużony okres został dodany do Twojego konta. Przed wygaśnięciem Twojego okresu próbnego lub okresu ewaluacyjnego zostaniesz powiadomiony i będziesz mieć możliwość zakupu rocznej lub miesięcznej subskrypcji Usług. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych ani informacji umożliwiających identyfikację, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub dane dot. płatności, aż do momentu subskrybowania przez Ciebie Usług w momencie zakończenia okresu próbnego lub ewaluacyjnego lub wcześniej (np. jeśli nie ma automatycznego wykupienia subskrypcji po wygaśnięciu okresu próbnego lub okresu oceny).

  6. Kompatybilność z oprogramowaniem Total Security Group. Jesteś odpowiedzialny we własnym zakresie za wszystkie komputery, sprzęt telekomunikacyjny, oprogramowanie, dostęp do internetu i sieci telekomunikacyjnych wymaganych do korzystania z Usług. Total Security Group nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia w działaniu Usługi lub jej niepoprawne działanie spowodowane problemami jakichkolwiek komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, oprogramowania, brakiem dostępu do internetu lub sieci komunikacyjnych potrzebnych do korzystania z Usług lub uzyskiwania do nich dostępu, które są poza kontrolą Total Security Group.

  7. Konserwacja oprogramowania Total Security Group. Co jakiś czas Total Security Group może wprowadzać ulepszenia, aktualizacje, zmiany lub modyfikacje oprogramowania Total Security Group Software dostępnego dla klientów. Zapoznaj się z sekcją Zmiany i uaktualnienia Usług.

  8. Usługi wsparcia technicznego. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w poniższym punkcie (j) Total Security Group zapewnia wsparcie techniczne 24godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez odwiedź nasze Centrum pomocy i czat on-line dla obecnej wersji oprogramowania Total Security Group („Usługi wsparcia technicznego”). Konieczne będzie przekazanie nam tylu informacji, ile w naszym uznaniu będzie konieczne na podstawie naszej oceny problemu. Korzystając z naszych usług wsparcia technicznego, dajesz Total Security Group pozwolenie na dostęp do Twojego konta i urządzenia, jeśli jest to konieczne do rozwiązania zgłaszanego problemu. Zgadzasz się i rozumiesz, że aby rozwiązać problem, Total Security Group może potrzebować klucza licencyjnego i jesteś w pełni odpowiedzialny za przekazanie go nam.

  9. Niekwalifikowalność usług wsparcia technicznego. Total Security Group nie będzie świadczyć usług wsparcia technicznego, jeśli: (a) łamiesz postanowienia niniejszej Umowy; lub (b) potrzeba wsparcia technicznego wynika z (i) nieprzestrzegania przekazanych Ci wymogów systemowych podczas korzystania z oprogramowania Total Security Group; (ii) modyfikacji lub prób modyfikacji oprogramowania Total Security Group dokonanych przez Ciebie lub dowolną stronę trzecią bez kontroli Total Security Group; lub (iii) niewprowadzenie zmian zalecanych lub wymaganych przez Total Security Group lub odmowa ich wprowadzenia.

  10. Dostępność Usług zdalnego dostępu za pośrednictwem Agenta zdalnego dostępu Pod pewnymi warunkami w związku z korzystaniem z Usług i wdrażaniem oprogramowania Total Security Group możesz poprosić o wsparcie klienta lub obsługę klienta, która może wymagać interakcji z agentami zdalnego dostępu w ramach Usług wsparcia technicznego, aby przeprowadzić kilka zdalnych usług celem odpowiedniego zajęcia się problemem. Zapoznaj się z sekcją Informacje i zastrzeżenia związane z Usługami dostępu zdalnego.

  11. Części oprogramowania należące do stron trzecich. Total Security Group współpracuje z Avira Operations GmbH & Co. KG i wykorzystuje pakiety SAVAPI, MAVAPI, APC i WRAPI SDK, które zapewniają ochronę przed atakami zero-day, zaawansowanymi zagrożeniami długotrwałymi i nieznanym złośliwym oprogramowaniem. Wykorzystujemy m.in. następujące biblioteki: Community.CsharpSqlite, DotNetZip, Hardcodet.Wpf.TaskbarNotification, HtmlAgilityPack, Ionic.Zip, lbt.Ortc.Api, LinqBridge, Mindscape.Raygun4Net, Newtonsoft.Json, SAVAPI, ShellBrowser, Utiliizr.WPF, Utilizr.Net3, Utilizr.VPN, Utilzr.OpenVPN, WebSocket4Net.

  12. Wyszukiwanie naruszeń danych. Total Security Group korzysta z usług strony trzeciej, aby przeprowadzać regularne wyszukiwania obecnych lub trwających naruszeń ochrony danych. Strona trzecia przeszukuje własnościowe bazy publicznie dostępnych informacji dotyczących naruszeń ochrony danych i innych incydentów związanych z danymi on-line w poszukiwaniu adresu e-mail podanego przez użytkownika. Total Security Group nie odpowiada za dokładność ani kompletność wyników takiego wyszukiwania i nie jest powiązana z jakąkolwiek wymienioną witryną internetową czy marką.

   Total Security Group przekazuje wyniki wyszukiwania naruszeń danych, ale nie odpowiada za przedstawiane w nich dane i nie oświadcza, że zapobiega przyszłym naruszeniom ochrony danych. Nikt nie jest w stanie zapobiec wszystkim naruszeniom ochrony danych.

   Zastrzegamy sobie również prawo do przeprowadzenia wyszukiwania naruszeń danych w Twoim imieniu, aby umożliwić przedstawienie Ci informacji, czy Twoje dane ucierpiały w wyniku wcześniejszych znanych naruszeń ochrony danych.

 4. Zmiany i uaktualnienia Usług

  1. Total Security Group może co jakiś czas zmieniać Usługi i dowolny aspekt lub funkcję Usług, jeśli uzna to za konieczne z powodów prawnych lub związanych z bezpieczeństwem, aby zapewnić działanie Usług, odzwierciedlić postępy w technologii lub ulepszyć funkcje oferowane naszym klientom. Niniejszym wyrażasz zgodę na automatyczne aktualizację Usług zainstalowanych na Twoim komputerze.

  2. Jeśli Total Security Group zmodyfikuje Usługi w znaczący sposób, wyślemy Ci wcześniej powiadomienie o tych zmianach, aby dać Ci możliwość zaprzestania korzystania z Usług i anulowania konta. Nie wpływa to na gwarancję zwrotu pieniędzy ani nie ogranicza jej (szczegóły na ten temat można znaleźć poniżej), tak więc w przypadku anulowania w ciągu odpowiedniego okresu od momentu rozpoczęcia lub odnowienia Usług, niezależnie czy wynika to ze zmiany wprowadzonej przez Total Security Group, otrzymasz pełny zwrot środków, jeśli złożysz o niego wniosek.

 5. Okres obowiązywania i automatyczne odnowienie

  Aby uzyskać informacje o wszystkich miesięcznych planach subskrypcji, przejdź do ustępu b. Informacje o wszystkich innych planach znajdziesz w ustępie a.

  1. Okres początkowy i automatyczne odnawianie. Okres początkowy Usług to: (i) w odniesieniu do Twojego planu usług początkowy okres wybrany przez Ciebie do zapłaty na stronie płatności w chwili zakupu Usług (np. 1 miesiąc lub 12 miesięcy); i (ii) w odniesieniu do wszystkich dodatkowych usług 12 miesięcy („Okres początkowy”). Za wyjątkiem licencji próbnych, Usługi będą automatycznie odnawiane na ten sam okres (każdy zwany „Okresem odnowienia”), na jaki początkowo została zamówiona subskrypcja, zgodnie z podsumowaniem przesłanym w powiadomieniu o odnowieniu (jak opisano poniżej). Czasami może być konieczna zmiana okresu odnowienia z rocznego na miesięczny, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę. W takim przypadku nastąpi obciążenie miesięczną proporcjonalną kwotą. Jeśli tak się stanie, otrzymasz powiadomienie e-mail po pomyślnym odnowieniu. Jeśli nie chcesz, aby Twoja subskrypcja została odnowiona, musisz jąanulowaćprzed zakończeniem początkowego okresu lub jakichkolwiek mających zastosowanie okresów odnowienia subskrypcji, inaczej Twoja karta kredytowa/debetowa podana nam w Twoich danych zostanie obciążona opłatą zgodnie z ustępem 6c (Ceny, rozliczenie i płatność). Okres początkowy i wszelkie okresy odnawiania subskrypcji są razem zwane „Okresem”. Za każdym razem otrzymasz od nas powiadomienie o odnowieniu około trzydzieści (30) dni przed pobraniem opłaty z karty kredytowej/debetowej, co jak opisano w sekcji Ceny, rozliczenie i płatność następuje pod koniec obowiązującego Okresu. Total Security Group zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odnowienia 12-miesięcznych subskrypcji do 30 dni przed datą zakończenia, aby uniknąć przerw w usłudze, o czym poinformujemy w powiadomieniu o odnowieniu. Powiadomienie o odnowieniu zostanie wysłane na adres e-mail podany na Twoim koncie Total Security Group, a informacja o automatycznym odnowieniu pojawi się w Twoim panelu kontrolnym. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że przechowywane na Twoim koncie użytkownika przez Total Security Group informacje o adresie e-mail i inne dane osobowe są zawsze aktualne.

  2. Subskrypcje miesięczne. Wszystkie miesięczne subskrypcje będą automatycznie odnawiane każdego miesiąca, aż do momentu anulowania konta.

  3. Promocje zniżkowe. Jeśli otrzymasz zniżkę na początkowy okres lub pierwszy miesiąc subskrypcji, Twoje Usługi będą automatycznie odnawiane po nieobniżonej cenie obowiązującej w danym momencie przedstawionej w cenniku. Potwierdzasz i akceptujesz oraz upoważniasz Total Security Group do automatycznego pobierania opłat, obciążając Twoją kartę kredytową/debetową zgodnie z ustępem 6c (Ceny, rozliczenie i płatność).

  4. Odstąpienia od automatycznego odnowienia. Jeśli jesteś w sporze z Total Security Group lub poprosiłeś wcześniej o obciążenie zwrotne, które zakwestionowaliśmy, Twoje Usługi nie zostaną automatycznie odnowione na koniec obowiązującego okresu usługi. Nie jesteśmy w stanie zwrócić spornych opłat z powodu poniesionych kosztów.

  5. Nasza usługa Niekończącej się ochrony zapewnia bezpłatny dostęp do pakietu dodatkowych usług. Aby z nich korzystać, musisz mieć włączoną opcję automatycznego odnawiania subskrypcji, którą można znaleźć w sekcji Moje usługi na Twoim koncie, dzięki czemu automatyczne rozliczenia pozostaną aktywne. Po wyłączeniu automatycznych rozliczeń w ciągu 48 godzin dostęp do dodatkowych usług w ramach Niekończącej się ochrony zostanie ograniczony, a ponowny dostęp do tych usług będzie możliwy po reaktywacji automatycznego rozliczania.

 6. Ceny, rozliczenie i płatność

  1. Ceny. Oferujemy doskonałe plany subskrypcji usługi i różne dodatkowe usługi, aby sprostać każdym potrzebom. Informacje na temat naszych obecnych planów usługi oraz o dodatkowych usługach są wyszczególnione na stronie Nasze usługi i ceny. Jeśli w pierwszym okresie usługi korzystałeś z oferty dla nowych klientów lun specjalnej promocji, Twoje usługi zostaną automatycznie odnowione po nieobniżonej cenie obowiązującej w danym okresie, przedstawionej na naszej stronie z cennikiem.

  2. Proces rozliczania. Opłaty za nasze usługi będą obliczane na podstawie wybranego przez Ciebie planu usługi, liczby urządzeń, które chcesz objąć ochroną i opłat za zamówione dodatkowe usługi. Jeśli usługi, które kupujesz od Total Security Group są rozliczane miesięcznie, opłata będzie naliczana za pełny okres miesięczny.

  3. Płatności. W początkowym okresie subskrypcji lub każdego miesiąca, w zależności od wybranego planu usługi, zgadzasz się pokrywać wszelkie opłaty za Usługi na rzecz Total Security Group wymienione w cenniku w momencie zamawiania Usług. Przed zakończeniem okresu początkowego w powiadomieniu wysyłanym przez e-mail lub panel kontrolny otrzymasz informacje o wysokości opłaty za następny okres. Jak określono w Warunkach automatycznego odnawiania, powiadomienie o potrzebie odnowienia subskrypcji nie będzie Ci wysyłane w przypadku planów miesięcznych. Potwierdzasz, akceptujesz i wyrażasz zgodę na to, by Total Security Group każdego miesiąca lub przez okres odnowienia (w zależności od przypadku) automatycznie obciążała odpowiednią opłatą kartę kredytową/debetową dodaną do Twojego konta, chyba że anulujesz Usługę przed zakończeniem początkowego okresu lub dowolnego okresu odnowienia. Wszelkie opłaty zostają pobrane w dniu odnowienia subskrypcji, np. w przypadku subskrypcji miesięcznej Twoja karta kredytowa/debetowa zostanie obciążona pod koniec miesięcznego cyklu Usług. Jeśli karta kredytowa/debetowa podana dla Total Security Group wygaśnie lub nie zezwala na automatyczne odnawiania, musisz skontaktować się z Total Security Group w celu odnowienia Usług. Jeśli nie odnowisz swoich Usług po dacie ich upływu, Twój dostęp do Usług zostanie zakończony. Gdy Twoje dane zostaną przekazane do usunięcia, Total Security nie może ich odzyskać. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że dane Twojej karty kredytowej/debetowej przekazane Total Security Group są prawidłowe. Oferujemy również różne metody przedpłaty

  4. Waluta. Total Security Group oferuje możliwość płatności za Usługi w różnych walutach. Jeśli Twoja lokalna waluta nie jest obsługiwana przez Twoje konto, cena do zapłaty za Usługi zostanie przeliczona na inną walutę po obowiązującym kursie walutowym w momencie zakupu pobierania dowolnej opłaty za Usługi. W przypadku zwrotu opłat, które są Ci należne zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, kwota takiego zwrotu zostanie przeliczona po kursie walutowym obowiązującym w momencie dokonywania zwrotu. Total Security Group nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek rozbieżności lub obniżenie kwoty zwrotów w wyniku zmiany kursu walutowego.

  5. VAT. VAT (Value Added Tax) to podatek nakładany na konsumentów zlokalizowanych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). Podatek VAT jest wliczony we wszystkie ceny podane w GBP i Euro widoczne na stronie Total Security Group.

  6. Kwestie rozliczeń i wsparcie. Musisz powiadomić nas o problemach z rozliczeniami lub nieprawidłowościami, jak tylko je zauważysz. Podejmiemy wszelkie starania, aby odpowiedzieć na Twoje pytania dot. rozliczeń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozliczeń, skontaktuj się z centrum wsparcia dot. rozliczeń dostępnym 24 godz na dobę 7 dni w tygodniu. Przed wysłaniem żądania obciążenia zwrotnego należy zawsze skontaktować się z Total Security Group.

 7. Anulowanie, zakończenie i zwroty

  1. Możesz zdecydować się anulować dowolne Usługi w dowolnym momencie w trakcie Trwania, również jeśli wystąpią zmiany w Usługach lub niniejszej Umowie, z którymi się nie zgadzasz. Możesz zarządzać swoimi preferencjami fakturowania za pomocą opcji 'Moje Usługi' znajdującej się w panelu sterowania. Alternatywnie, jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skontaktować się z nami z żądaniem za pośrednictwem naszego Centrum Pomocy lub zadzwoń pod numer (001) 833 201 8681.

   1. Możesz zakończyć subskrypcję natychmiast lub nie odnowić jej po zakończeniu okresu obowiązywania.

   2. Jeśli zdecydujesz się anulować jedną lub więcej usług oferowanych przez Total Security, pamiętaj, że każda dodatkowa subskrypcja jest traktowana jako oddzielna jednostka do celów rozliczeniowych. W przypadku anulowania usługi pozostałe subskrypcje pozostaną aktywne i muszą być zarządzane oddzielnie.

   3. Jeśli zakończysz subskrypcję w ciągu okresu jej obowiązywania, możesz dalej w pełni korzystać z Usług przez pozostał opłacony czas. Regulamin wciąż obowiązuje, w tym nasze prawo do anulowania.

    Możesz anulować [nasza ochrona antywirusowa] Usługi z dowolnego powodu w ciągu (30) dni w przypadku planu 12-miesięcznego i w ciągu 14 dni w przypadku planu miesięcznego.

    W przypadku wykupienia dodatkowych usług każdą z nich możesz anulować tylko w ciągu czternastu (14) dni od momentu zarejestrowania lub odnowienia usługi. Takie dodatkowe usługi obejmują m.in. usługę: Bezpieczne przeglądanie (VPN), Nieograniczone urządzenia, Ochrona rodziny, Ochrona domu, Dodatkowe urządzenie, Adblock Pro, Sejf na hasła, Zaawansowane skanowanie w chmurze, Ochrona tożsamości, Optymalizator smartfonów, eBook dot. programu antywirusowego, Priorytetowe wsparcie, Ochrona smartfonów

    Jeśli zdecydujesz się anulować swoje konto w ciągu trzydziestu (30) lub czternastu (14) dni (w zależności od przypadku) od rejestracji lub odnowienia usług i dodatkowych usług, otrzymasz pełny zwrot płatności na żądanie za wszelkie dokonane płatności w ramach ustalonego okresu anulowania.

    W przypadku Usług zakupionych przy użyciu przedpłaty lub karty podarunkowej możesz je anulować tylko w ciągu czternastu (14) dni od zarejestrowania lub odnowienia Usługi.

   4. Aby sprawdzić swoją uprawnienie i poprosić o zwrot pieniędzy, proszę skontaktować się z naszym działem rozliczeń odwiedzając nasz Centrum Pomocy.

   5. Zwrot w ramach gwarancji zwrotu pieniędzy ma zastosowanie tylko w przypadku zachowaniu przez Ciebie warunków tej sekcji, chyba że zwrot został nakazany przez przepisy lokalnego prawa.

  2. Zakończenie umowy przez Total Security Group. Total Security Group może zawiesić lub zakończyć Usługi, jeśli zasadnie uzna, że (i) łamiesz postanowienia Licencji Total Security Group i Warunków usługi, sekcji Osoby objęte zakazem oraz Własność intelektualna niniejszej Umowy lub gdy łamiesz jakiekolwiek inne sekcje niniejszej Umowy lub naszych Polityk; lub (ii) jeśli Twoje dalsze korzystanie z Usług może uszkodzić lub wyłączyć nasze serwery lub sieci lub w inny sposób zaszkodzić reputacji Proteted.net Group. Takie zakończenie może być natychmiastowe i bez powiadomienia. Nie przysługuje Ci zwrot żadnej zapłaconej kwoty, jeśli Total Security zamknie Twoje konto zgodnie z ustępem b.

  3. Skutki anulowania lub zakończenia umowy. Zgodnie z poniższym ustępem w momencie anulowania lub zakończenia umowy: (i) musisz natychmiast zakończyć korzystanie z Usług; oraz (ii) nie będziesz mieć dalszego dostępu do naszych aplikacji.

   W przypadku anulowania lub zakończenia umowy w czasie okresu obowiązywania subskrypcji, będziesz mieć dostęp do Usług przez pozostały okres subskrypcji, przy zachowaniu obowiązywania niniejszego Regulaminu.

 8. Wykorzystywanie Twoich danych osobowych

  1. Gromadzenie i używanie danych osobowych. Total Security Group będzie gromadzić, używać i przenosić Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności, którą dołączamy tutaj do wglądu.

 9. Informacje i zastrzeżenia związane z Usługami dostępu zdalnego („RAS”)

  1. Informacje i ustalenia odnośnie RAS. Jeśli usługa RAS jest konieczna, zalecana lub ktoś o nią poprosi w ramach naszych usług wsparcia technicznego, należy pamiętać o następujących kwestiach związanych z korzystaniem z RAS:

   1. Nasi agenci ds. dostępu zdalnego („Agenci RAA”) będą mogli uzyskać dostęp do Twoich prywatnych i poufnych informacji, które mogą znajdować się na Twoim urządzeniu w momencie przyznania dostępu agentowi i wyświetlić je.

   2. Agenci RAA będą w stanie usunąć i edytować dane na Twoim urządzeniu objętym licencją i wszelkich nośnikach danych podłączonych do urządzenia (podłączonych w momencie przeprowadzania dostępu zdalnego przez agenta RAA).

   3. W określonych warunkach działania podejmowane przez agenta RAA w związku z usługą RAS mogą prowadzić do utraty lub uszkodzenia danych na Twoim urządzeniu lub utraty funkcji urządzenia.

   4. W celu zrealizowania usługi RAS może być konieczne pobranie lub przesłanie informacji z Twojego urządzenia przez agenta RAA, aby zapewnić potrzebne wsparcie techniczne, np. pobranie plików dziennika lub powiązanych narzędzi użytkowych.

  2. Obowiązki klienta w związku z korzystaniem lub chęcią korzystania z usługi RAS.

   1. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przechowywanie wszelkich informacji, danych, tekstów, plików, zdjęć i innych materiałów (np. oprogramowania), które znajdują się na Twoim urządzeniu i na nośnikach danych i wykonywanie kopii zapasowej przed zamówieniem usługi RAS, zainstalowaniem jakichkolwiek zalecanych lub wymaganych plików, jak również w momencie zażądania i otrzymania usługi RAS i zapewniania dostępu agentowi RAA.

   2. Musisz upewnić się, że wszelkie poufne i osobiste pliki są zamknięte przed rozpoczęciem sesji RAS i są odpowiednio oznakowanie jako prywatne i poufne.

   3. Musisz zapewnić, że posiadasz odpowiednią zdolność prawną i upoważnienia, aby związać się postanowieniami poniższego zastrzeżenia (zwłaszcza jeśli działasz w imieniu innego podmiotu) oraz że masz pełne prawa i upoważnienia do korzystania ze swojego urządzenia i nośników danych w związku z zapewnianiem i otrzymywaniem usługi RAS świadczonej przez agenta RAA.

   4. Musisz być obecny i aktywny przez cały czas usługi RSA świadczonej przez agenta RAA w celu wykonywania instrukcji lub zaleceń agenta (np. wprowadzania hasła dostępu, dostarczania dalszych informacji).

  3. Zastrzeżenia i ujawnienia związane z korzystaniem przez klientów z usługi RAS. Usługi RAS są świadczona na Twoje własne ryzyko i bierzesz na siebie odpowiedzialność za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z usługi RAS. W związku z powyższym:

   1. Prosząc o usługę RSA, rozumiesz i zgadzasz się, że agent RAA może pobierać i korzystać z oprogramowania na Twoim urządzeniu, gromadzić dane systemowe z Twojego urządzenia, przejmować zdalnie dostęp do urządzenia (za Twoją zgodą) lub w inny sposób uzyskiwać dostęp do ustawień urządzenia i zmieniać je, tak jak jest to uzasadnione, w celu rozwiązywania problemów i zapewniania niezbędnych usług RAS.

   2. Korzystając z naszych usług RSA, rozumiesz i zgadzasz się, że agent RAA może (podczas przeprowadzania niezbędnych i wymaganych usług RAS) mieć dostęp i być w stanie wyświetlić prywatne i poufne pliki, informacje i/lub materiały na Twoim urządzeniu, jeśli nie zostaną one odpowiednio zamknięte lub zabezpieczone.

   3. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek dane (w tym pliki lub oprogramowanie), które mogą znajdować się na Twoim urządzeniu lub na nośniku danych podczas wykonywania usługi RAS. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych (w tym jakiekolwiek pliki lub oprogramowanie), niezależnie od tego, czy nastąpi to w wyniku zaniedbania, wypadku lub w inny sposób. Jeśli jest to konieczne w celu wykonania usługi RAS, niektóre lub wszystkie pliki lub programy mogą zostać usunięte, aby pozbyć się wirusów, złośliwego oprogramowania, infekcji, koni trojańskich, zautomatyzowanych programów, robaków komputerowych lub uszkodzonych danych/plików/programów w celu odzyskania funkcjonalności urządzenia.

   4. Niniejszym zrzekamy się wszelkich oświadczeń, gwarancji i warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, odnoszących się do usługi RAS, o którą prosisz, w tym oświadczeń, gwarancji lub warunków dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancji wynikających z prowadzenia handlu lub realizacji usług. Niniejszym akceptujesz, że jakakolwiek usługa RAS będzie świadczona i otrzymywana przez Ciebie na zasadzie „Tak jak jest” i „Gdzie jest”.

   5. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia szczególne, pośrednie lub wynikowe lub jakiekolwiek inne uszkodzenia (wykryte lub niewykryte) wynikające z lub powstałe w wyniku niemożności użytkowania, utraty danych/plików lub zysków na bazie umów lub innych zawiłych działań wynikających lub związanych z świadczeniem usługi RSA.

 10. Własność intelektualna

  Wszelkie znaki towarowe i usługowe lub inne podobne elementy stosowane przez Usługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli, w tym bez ograniczeń Total Security Group, w obrocie giełdowym występującej jako: TotalAV™. Prawa własności intelektualnej związane z Usługami pozostają własnością Total Security Group, w obrocie giełdowym występującej jako: TotalAV™ i jej licencjodawców. Zgadzasz się nie podejmować żadnych działań, które mogą zagrażać prawom własności intelektualnej Total Security Group lub jej licencjodawców.

 11. Ograniczona gwarancja

  Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE I W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE TOTAL SECURITY GROUP I JEJ FILIE, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY I LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI OPISANYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH.

 12. Zastrzeżenie i ODSZKODOWANIE

  1. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z faktem, że wszelkie korzystanie z Usług, w tym z informacji i treści uzyskanych przez Usługi, odbywa się na Twoje własne ryzyko. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że Total Security Group nie sprawuje żadnej kontroli nad i nie akceptuje żadnej odpowiedzialności za treść informacji przepływających przez sieci internetowe, węzły telekomunikacyjne lub internet, inne niż te na sprzętach kontrolowanych przez Total Security Group.

  2. Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności, obronić i zabezpieczyć (i) firmę Total Security Group oraz członków jej kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i dostawców oraz (ii) inne strony trzecie dostarczające nam informacje lub usługi oraz członków ich kierownictwa, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, podwykonawców, współpracowników i kontrahentów („Zwolnieni z odpowiedzialności”) przed odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek strat, wydatków, szkód i kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej w rozsądnej wysokości, wynikających z pogwałcenia postanowień niniejszego Regulaminu, w tym niniejszej Umowy i naszych Polityk lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych, zasad i rozporządzeń. Jeśli ktokolwiek ze Zwolnionych z odpowiedzialności otrzyma roszczenie, za które strony mają prawo do odszkodowania, będzie mieć prawo na Twój koszt do samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli nad takimi roszczeniami, i w żadnej sytuacji nie będziesz zaspokajać jakichkolwiek roszczeń bez wcześniejszej pisemnej zgody osoby zwolnionej z odpowiedzialności.

 13. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOTAL SECURITY GROUP WZGLĘDEM CIEBIE NIE JEST OGRANICZONA ANI WYŁĄCZONA, (A) GDY TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIE MOŻE ZOSTAĆ OGRANICZONA ANI WYŁĄCZONA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM I W TAKIM ZAKRESIE, JAK PRZEWIDZIANO W OBOWIĄZUJĄCYM PRAWIE I (B) W PRZYPADKÓW WSZYSTKICH EUROPEJSKICH KLIENTÓW NIEBIZNESOWYCH W TAKIM ZAKRESIE, GDY STRATA WYNIKA Z NIEMOŻLIWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZY UŻYCIU RACJONALNYCH ZDOLNOŚCI. W KAŻDEJ INNEJ SYTUACJI TOTAL SECURITY GROUP LUB JEJ KIEROWNICTWO, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, PODWYKONAWCY, DYSTRYBUTORZY LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE, STRATY MORALNE ANI SZKODY WTÓRNE WSZELKIEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z (I) PRZERWY W USŁUGACH LUB ICH NIEDOSTĘPNOŚCI; (II) BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB PODOBNYCH ZAGROŻEŃ, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI LUB DOWOLNEJ STRONY TRZECIEJ; (III) JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W TREŚCI, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU UŻYCIA TREŚCI PUBLIKOWANYCH, PRZEKAZYWANYCH, LUB W INNY SPOSÓB PRZECHOWYWANYCH, UDOSTĘPNIANYCH LUB ZAPISYWANYCH W FORMIE KOPII PRZEZ USŁUGI I/LUB (IV) UJAWNIENIA INFORMACJI ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB NASZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOTAL SECURITY GROUP WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY TRZECIEJ SKŁADAJĄCEJ ROSZCZENIE ZA TWOIM POŚREDNICTWEM ZWIĄZANA Z CZYMKOLWIEK NIEZALEŻNIE OD FORMY ZGŁASZANYCH ROSZCZEŃ JEST OGRANICZONA DO KWOTY OPŁAT, JEŚLI WYSTĄPIŁY, PONIESIONYCH PRZEZ CIEBIE W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED ZŁOŻENIEM ROSZCZENIA (LUB W PRZYPADKU DOWOLNEGO OKRESU POCZĄTKOWEGO LUB OKRESU ODNOWIENIA PRZEKRACZAJĄCEGO 12 MIESIĘCY ZA OPŁATY ZAPŁACONE ZA POCZĄTKOWY OKRES LUB OKRES ODNOWIENIA)

  2. Total Security Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia i złe działanie Usług spowodowane niespełnieniem przez Ciebie wymogów określonych w ustępie 3f (Kompatybilność z oprogramowaniem Total Security Group).

  3. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od zakończenia niniejszej Umowy.

 14. Powierzenie lub delegowanie praw przez Total Security Group

  Total Security Group może według własnego uznania przenieść część lub całość swoich praw na mocy niniejszej Umowy i może scedować lub przenieść wszystkie swoje obowiązki i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy lub ich część. Total Security Group może bez Twojej zgody skorzystać z podwykonawców lub pośredników w celu wykonywania swoich zobowiązań i realizowania swoich praw wynikających z niniejszego dokumentu. Jeśli nie zgadzasz się na przeniesienie lub przydzielenie praw na mocy ustępu 14, należy zaprzestać korzystania z Usług i anulować konto.

 15. Powierzenie lub delegowanie praw przez Ciebie

  Możesz przekazać lub odstąpić od dowolnych swoich praw posiadanych na mocy niniejszej Umowy po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzenia zdolności kredytowej osoby, której chcesz przenieść swoje prawa i ukończenia przez nią procesu rejestracyjnego Total Security Group. Jeśli chcesz przenieść swoje prawa stronie trzeciej, odwiedź nasze Centrum pomocy.

 16. Zawiadomienia

  Zawiadomienia związane z Twoimi Usługami i warunkami niniejszej Umowy zostaną przesłane na adres e-mailowy podany podczas rejestracji konta Total Security Group lub przez panel kontrolny. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że dane kontaktowe przekazane Total Security Group są zawsze aktualne.

 17. Umowa jako całość

  Niniejsza Umowa (w tym jej elementy wprowadzone w celach referencyjnych lub w wyniku zmian, które Total Security Group może wprowadzać co jakiś czas) stanowi w całości umowę między Tobą a Total Security Group odnośnie Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Total Security Group w odniesieniu do przedmiotu umowy. Dowolny element lub usługa stworzona przez Total Security Group, aby wesprzeć Usługi, zostaje objęta niniejszą Umową, chyba że przewidziano inaczej. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności między niniejszą Umową a innymi dokumentami postanowienia niniejszej Umowy mają przewagę. Jakikolwiek odniesienia, które są pojedyncze lub mnogie oraz jakiekolwiek odniesienia w formie męskiej lub neutralnej należy stosować zamiennie, tak jak wskazuje na to kontekst zdania.

 18. Rozdzielność

  Niniejsza Umowa będzie stosowana w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli z dowolnej przyczyny jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, wówczas (i) takie postanowienie będzie interpretowane, rozumiane lub zrewidowane w rozsądnym zakresie wymaganym do tego, aby było ważne i wykonalne oraz zgodne z pierwotnymi założeniami oraz (ii) taka nieważność lub niewykonalność nie wpływa na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy i pozostają one w mocy.

 19. Odstąpienie od wykonania

  Total Security Group zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich dostępnych kroków prawnych w celu wprowadzenia w życie niniejszej Umowy. Nieskorzystanie przez Total Security Group dowolnego prawa lub środka prawnego przysługującego na mocy niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się teraz ani w przyszłości takiego postanowienia ani prawa Total Security Group do skorzystania z takiego prawa lub środka prawnego w przyszłości. Żadne zrzeczenie się jakichkolwiek postanowień niniejszej lub jakiejkolwiek innej Umowy zawartej z Total Security Group nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie sformułowane na piśmie i podpisane przez obie strony.

 20. Prawa stron trzecich

  Niniejsza Umowa nie skutkuje powstaniem żadnych praw zgodnie z Ustawą o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. lub równoważnym lokalnym aktem prawnym wprowadzającym w życie dowolne postanowienie niniejszej Umowy.

 21. Dane kontaktowe Total Security Group

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze, skontaktuj się z nami pod adresem: odwiedź nasze Centrum pomocy lub drogą pocztową:

  • Total Security Limited, w obrocie giełdowym jako Protected (TotalAV™),
  • 16-18 Barnes Wallis Road,
  • Segensworth,
  • Fareham,
  • Hampshire,
  • PO15 5TT,
  • Wielka Brytania

  • Stany Zjednoczone - (833) 779-1020
  • Wielka Brytania - 44 8081965420
  • Australia - 61 1800531639
  • Połączenia międzynarodowe - (001) 833 779 1020

  Total Security Limited, w obrocie giełdowym jako: TotalAV™. Numer firmy 10161957